تبلیغات
آموزش فتوشاپ و VB - فتوشاپ - استفاده از حالتهای مختلف نقاشی


آموزش فتوشاپ و VB


فتوشاپ - استفاده از حالتهای مختلف نقاشی
شنبه 15 مرداد 1384

فتوشاپ - استفاده از حالتهای مختلف نقاشی

نرم افزار فتوشاپ نوزده حالت نقاشی را تدارك دیده است كه عبارتند از

normal-dissolve-clear -multiply-screen-overlay-soft light-

hard light-color dobge-color burn- darken - lighten - diffrence-

exclusion-hue-saturation-color-luminosity

بهترین راه برای درك قابلیتهای هر حالت كار با آنها و كسب تجربه عملی بر روی آنها میباشد

normal

در این حالت تصویر و پیكسل رو تمامی تصویر وپیكسل زیرین خود را میپوشاند

dissolve

دراین حالت كناره های تصویر رو به صورت اتفاقی جایگزین تصویر زیرین میشود

behind

این حالت زمانی به كار گرفته میشود كه شما با لایه ها كار می كنید كه امكان بكار گرفتن رنگ برو روی نواحی شفاف را فراهم میكند

multiply

تصویر رو با ضرب مقادیر رنگ بر اساس فرمول ریاضی و بر اساس تصویر زیرین

تیره میكند

screen

تصویر را با ضرب مقادیر رنگ بر اساس فرمول ریاضی و بر اساس تصویر زیرین

روشن میكند

overlay

در این حالت رنگ تصویر زیرین تركیب میشود و موجب میگردد كه سایه روشنهای تصویر رو بر روی تصویر زیرین قرار بگیرد

soft light

این حالت جلوه تابش را بر روی تصویر زیرین میسازد در صورتی كه رنگ تصویر رو

روشن تر از پیكسل تصویر زیرین باشد ، پیكسل روشن میشود در غیر این صورت

پیكسل تیره خواهد شد

hard light

این حالت جلوه تابش نور از منبع نور تند بر روی تصویر میسازد

color dobge

این حالت به شفافیت و اطلاعات هر كانال از رنگ توجه میكند و رنگ جدید را محاسبه و به رنگ روشن

تبدیل میكند

color burn

این حالت به شفافیت و اطلاعات مربوطه به هر كانال از رنگ توجه میكند ورنگ جدید را محاسبه و به

رنگ تیره تبدیل میكند

darken

در این حالت تنها پیكسلهای تصویر روشن تر از تصویر زیرین تغییر میكنند

lighten

در این حالت تنها پیكسل های تصویر اصلی تیره تر از تصویر زیرین تغییر میكند

difference

این حالت محاسباتی متفاوت بین رنگ تصویر زیرین و رنگ تصویر رو انجام میدهد و رنگ نتیجه مقداری

كه تعیین میشود خواهد بود

exclusion

این حالت مانند حالت قبلی عمل میكند با این تفاوت كه پیكسل ها روشن تر خواهند شد

hue

این حالت رنگ تصویر رو را بر اساس رنگبندی و روشنی و تیرگی رنگ زیرین تنظیم میكند

saturation

این حالت میزان اشباع پیكسلهای تصویر زیرین تغییر میدهد

color

این حالت مانند حالت قبلی عمل می كند با این تفاوت كه مقدار درخشندگی و قوت رنگ را نیز در تصویر رو

 

تغییر میدهد

 

luminosity

نقاشی در این حالت تنها بر روی پیكسل های روشن تاثیر میگذارد این حالت رنگ تصویر رو را بر اساس

تصویر زیرین تعیین میكند

 
نوشته شده توسط سارا و شمس در شنبه 15 مرداد 1384 و ساعت 02:08 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza